Free Joomla Template by HostMonster Reviews

Centrum Deliberacji w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, lider projektu, jest interdyscyplinarną jednostką naukowo-badawcza, powstałą w 2010 r.  której działania koncentrują się na praktycznych problemach dotyczących komunikacji w demokracji oraz na problematyce demokratycznego komunikowania. CD ma na celu wytwarzanie i gromadzenie wiedzy z zakresu standardów działania, projektowanie i testowanie narzędzi oraz planowanie strategii mających przyczyniać się do implementacji założeń demokracji deliberatywnej oraz popularyzację rezultatów swojego działania w kraju i za granicą. CD systematycznie współpracuje z innymi zespołami naukowo-badawczymi, dążąc do wypracowania rekomendacji dotyczących ram prawnych i instytucjonalnych oraz metod i narzędzi sprzyjających rozwojowi demokratycznego dialogu, w tym konsultacji społecznych. CD ma zinstytucjonalizowaną współpracę (w ramach Rady Naukowej) z podobnymi jednostkami naukowo-badawczymi w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Stanach Zjednoczonych i we Francji. Projekty CD są realizowane w kooperacji z administracją publiczną i organizacjami społecznymi. Wśród projektów badawczo-aplikacyjnych CD są: 1. sondaż deliberatywny (R) online nt. jakości kształcenia (zrealizowany z Uniwersytetem Stanforda); 2. ogólnopolski monitoring jakości konsultacji: sondaż z udziałem 300 miast, debaty grupowe on-line z przedstawicielami um; 3. e-learning nt. konsultacji i dialogu dla mieszkańców Krakowa na zlecenie UM; 4. wsparcie eksperckie konsultacji UM w Częstochowie; 5. międzynarodowe badania wyjazdowe dotyczące ram prawnych i instytucjonalnych oraz praktyki konsultacji publicznych w Danii i Francji (stypendia MNiSW).

Czytaj więcej: Uniwersytet Warszawski

Zespół informatyczny projektu reprezentuje Instytut Informatyki, który jest jednym z sześciu instytutów Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Jego działalność obejmuje m.in. systemy informacyjne, badania nad systemami sztucznej inteligencji, systemy baz danych, grafikę komputerową, jak i systemy wbudowane i mobilne. Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych to jeden z największych wydziałów na Politechnice Warszawskiej. Studiuje na nim ok. 3800 studentów na trzech poziomach studiów w formie zajęć dziennych, wieczorowych i zaocznych, także przez internet. Prowadzi również studia dzienne w języku angielskim oraz realizuje wymianę zagraniczną studentów z uczelniami europejskimi oraz kanadyjskimi. Działalność edukacyjna i naukowo-badawcza Wydziału koncentruje się na następujących dziedzinach: akustyka, automatyka i robotyka, elektronika, informatyka, inżynieria biomedyczna, mikroelektronika i optoelektronika, systemy pomiarowe, techniki multimedialne, telekomunikacja. Nauka i badania są zdecydowanie mocnym i reprezentacyjnym filarem działalności Wydziału. Uczestniczymy aktualnie w licznych projektach badawczych w ramach Unii Europejskiej, międzynarodowych i krajowych. Wydział jest organizatorem oraz współorganizatorem kilkunastu konferencji, seminariów krajowych i międzynarodowych.

Związek Miast Polskich zrzeszał w 2012 roku 303 miasta, w których mieszka ponad 73% miejskiej ludności Polski. Przedstawiciele Związku wchodzą w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Współpracują też z komisjami Sejmu i Senatu, poszczególnymi ministerstwami, a także uczestniczą w pracach m.in.: Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych, Naczelnej Rady Zatrudnienia, Rady Nadzorczej NFOŚ, Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie UZP, Państwowej Rada Gospodarki Przestrzennej, Rady Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Krajowego Forum Terytorialnego 2010-2020. Dla przedstawicieli miast przygotowuje kongresy, konferencje, warsztaty i szkolenia. Popularyzuje ciekawe rozwiązania poprzez organizację konkursów tematycznych, wystaw, budowanie bazy danych dobrych praktyk www.dobrepraktyki.pl oraz własne publikacje. Promocji ciekawych rozwiązań służą liczne projekty realizowane z udziałem środków zewnętrznych: Banku Światowego, Unii Europejskiej, jak i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. ZMP prowadzi również własne badania. Największym projektem badawczym prowadzonym od końca lat 90. jest System Analiz Samorządowych (SAS). Dotyczy on porównań standardów usług w wielu sektorach, zawiera także uproszczoną metodę badania wskaźników jakości życia.

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych powstało w 2003 roku. Jest organizacją pożytku publicznego. Zrzesza stowarzyszenia i związki stowarzyszeń osób niepełnosprawnych w Polsce. Od 2004 roku należy do Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych (European Disability Forum - EDF). Misją PFON jest jednoczenie sił społecznych i instytucjonalnych dla tworzenia warunków wyrównywania szans, równoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz walki z dyskryminacją osób niepełnosprawnych. PFON stanowi płaszczyznę współpracy i jednolitej reprezentacji stowarzyszeń osób z niepełnosprawnościami. Ważnym kierunkiem działalności Forum jest wpływanie na rozwiązania prawne oraz politykę społeczną państwa. Jednocześnie podejmuje działania służące umacnianiu organizacji pozarządowych osób z niepełnosprawnościami i ich współpracy. W ramach PFON działa Zespół ds. Ewaluacji i Monitoringu podejmujący badania położenia społecznego i ekonomicznego osób niepełnosprawnych oraz jego uwarunkowań. PFON jest członkiem Koalicji Na Rzecz Równych Szans oraz Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni.

Studio Promocji MIT to mikroprzedsiębiorca Tomasz Kulisiewicz, analityk rynku komunikacji elektronicznej i informatyki w Polsce i Europie Środkowej i Wschodniej, autor i współautor analiz i badań z dziedziny komunikacji elektronicznej, e-administracji, zastosowań informatyki i komunikacji elektronicznej oraz ich oddziaływań ekonomicznych i społecznych, prowadzonych we współpracy z Instytutem Łączności PAB, Politechniką Warszawską, SGH oraz firmami i zespołami doradczymi i analitycznymi (Audytel SA, Expert 2000, Disruptive Concept, Fundacja MOST) dla instytucji publicznych oraz firm. Współautor materiałów szkoleniowych oraz wykładowca i trener na szkoleniach z metodyki tworzenia ocen skutków regulacji i zastosowań modelu kosztów standardowych prowadzonych przez konsorcjum firm w ramach programu „Reforma Regulacji” Ministerstwa Gospodarki. Kierował panelami badawczymi w Narodowym Programie Foresight Polska 2020 oraz Foresight Kadr Nowoczesnej Gospodarki i Foresight Akademickie Mazowsze 2030. Przygotowuje pracę doktorską z dziedziny społecznych oddziaływań informatyki. Udział Studia Promocji MIT przewidziany jest w fazie pilotażowej projektu. Studio MIT uczestniczyć będzie w przygotowywaniu materiałów, a następnie w prowadzeniu szkoleń dla użytkowników platformy w 8 miastach uczestniczących w pilotażu projektu. Będzie też obserwować przebieg pilotażowych konsultacji z wykorzystaniem platformy, wspierając użytkowników oraz uczestnicząc w ocenach sposobu wykorzystywania platformy deliberacji.

Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" jest ekspercką organizacją pozarządową działającą od 1997 roku na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, wspierającą działania samorządów regionalnych i lokalnych w wykorzystaniu narzędzi teleinformatycznych dla transformacji cywilizacyjnej oraz dla stymulowania modernizacji i rozwoju Polski, dzięki skutecznemu wykorzystaniu rozwiązań cyfrowych. Zajmuje się transferem wiedzy i europejskich doświadczeń w zakresie cyfrowego rozwoju, wypracowanych  w wiodących regionach Unii Europejskiej. SMWI jest uznawane za think tank posiadający silne zaplecze badawcze oraz umiejętności i możliwości wykorzystania najlepszej europejskiej wiedzy. W zakresie tematycznym kluczowym obszarem działania SMWI w ostatnich latach stała się edukacja cyfrowa i promocja kompetencji cyfrowych dorosłych Polaków. SMWI zainicjowało największe w Polsce przedsięwzięcie w tej dziedzinie (Polska Cyfrowa Równych Szans), jak również realizuje projekty na rzecz zwalczania wykluczenia cyfrowego. SMWI podejmuje także działania warunkujące rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez badanie jawności administrowania i otwartego rządzenia oraz umacnianie roli samorządu i organizacji pozarządowych w procesach partycypacyjnych, pomagając w budowaniu relacji i współpracy samorządu i trzeciego sektora na rzecz rozwoju lokalnego.

Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" jest partnerem projektu od listopada 2015 roku.

Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania jest organizacją pożytku publicznego, działającą od 2007 roku. Wspiera rozwój demokratycznego państwa i społeczeństwa obywatelskiego poprzez implementację rozwiązań informatycznych. FWiOO brała udział w szeregu konsultacji społecznych z obszarów związanych m.in. z administracją publiczną, rozwiązaniami IT, prawem autorskim, prawem patentowym, neutralnością sieciową, edukacją. Fundacja współpracuje z pracownikami naukowymi uczelni wyższych i z około 60 nauczycielami (trenerami w szkołach). Jest członkiem Koalicji Otwartej Edukacji.

Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania była partnerem projektu do listopada 2015 roku.

 

Uniwersytet Warszawski Politechnika Warszawska Związek Miast Polskich Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych Stowarzyszenie Miasta w InternecieStudio Promocji MITPolski Związek Głuchych

Innowacje SpołeczneNarodowe Centrum Badań i Rozwoju