Free Joomla Template by HostMonster Reviews

Opracowania


 • Model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych (Anna Przybylska)
  Celem projektu jest przygotowanie platformy internetowej wspierającej planowanie i realizację konsultacji publicznych, w których uczestnikami są urzędy miast i mieszkańcy, zgodnie z deliberatywnym modelem komunikacji. Model deliberacji, jako formę komunikacji publicznej, opisują m.in. następujące cechy: otwartość, inkluzyjność, wzajemność i refleksyjność. Na potrzeby naszego projektu cechy te zostaną zoperacjonalizowane, zarówno w odniesieniu do całego procesu konsultacji publicznych, jak i do jego poszczególnych etapów. Przez operacjonalizację wspomnianych wartości rozumiemy ich przełożenie na elementy formalne systemu. Proponowane narzędzia IT mają przypominać o deliberatywnych standardach i ukierunkowywać działania; mają utrwalać pożądane z punktu widzenia deliberatywnego modelu polityki postawy poprzez aktywną edukację. Opisując poszczególne funkcje platformy internetowej uwzględniliśmy narzędzia i działania podejmowane przez urzędników jako organizatorów procesu (interfejs urzędnika), jak i mieszkańców (interfejs mieszkańca). Omawiamy po kolei narzędzia i efekty ich zastosowania, które będą widoczne na poszczególnych etapach procesu konsultacji publicznych. Wyróżniamy trzy etapy: przygotowanie, realizację i podsumowanie wyników.
 •  Uwagi dotyczące dostępności narzędzi IT implementujących deliberatywny model konsultacji publicznych (Jacek Zadrożny)
  W dokumencie przedstawiono uwagi dotyczące dostępności narzędzi IT implementujących deliberatywny model konsultacji publicznych. Na etapie przygotowania konsultacji szczegółowo opracowano zagadnienie dostępności formularzy rejestracji dla mieszkańca, wyboru sal na spotkania – przedstawiono listę obligatoryjnych udogodnień do wyboru. Skoncentrowano się również na szczegółach dotyczących materiałów informacyjnych oraz spotkań dyskusyjnych. Opracowano kwestię udogodnień podczas realizacji konsultacji publicznych (materiały informacyjne, uczestnictwo ekspertów, przeprowadzanie debat, dostępność grafów oraz ankiet). Wskazano także minimalne wymagania dostępności opisane poprzez odniesienia do WCAG 2.0 oraz niezbędne rozszerzenia. 
 •  Dostępność narzędzi IT dla osób niepełnosprawnych (Jacek Zadrożny)
  Poniższe opracowanie powstało na potrzeby zaplanowania dostępności w projektowanej platformie do konsultacji społecznych. Obejmuje ono wyjaśnienie zjawiska niepełnosprawności w trzech aspektach (zmysłowym, fizycznym i poznawczym). Pokrótce omawia stosowane technologie wspomagające (asystujące) oraz zasady dostępności. Znajdują się w nim także zalecenia co do zasad dostępności stosowanych w konsultacjach społecznych, w tym rozszerzenia w stosunku do wymagań podstawowych, jakimi są Krajowe Ramy Interoperacyjności. Niewielka objętość materiału zmusza do pewnych uproszczeń i uogólnień, które nie powinny jednak mieć wpływu na realizację platformy.
 •  Wyniki badania ankietowego przeprowadzonego przez PFON na temat udziału osób z niepełnosprawnościami w konsultacjach społecznych realizowanych za pośrednictwem technologii informatycznych (Marian Anasz, Joanna Wojtyńska) 
  Raport prezentuje wyniki badania przeprowadzonego przez Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych poświęconego zidentyfikowaniu opinii środowiska osób niepełnosprawnych na temat znaczenia konsultacji społecznych (aż 83 proc. badanych stwierdziło, że powinny być stosowane częściej przez władze lokalne) oraz rozpoznaniu czynników niezbędnych do uczestnictwa osób niepełnosprawnych w lokalnych konsultacjach społecznych prowadzonych za pośrednictwem Internetu. Podstawowymi uwarunkowaniami efektywnego udziału osób niepełnosprawnych w takich konsultacjach są: upowszechnienie dostępu do komputera, udostępnienie urządzeń wspierających niezbędnych do korzystania z komputera przez osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności; udostępnienie odpowiedniego oprogramowania oraz szybsze łącza internetowe. Największego wsparcia ze strony technologii asystujących w korzystaniu z Internetu (w tym z przygotowywanej w ramach projektu platformy do konsultacji społecznych) wymagają osoby z niepełnosprawnością wzrokową, słuchową oraz osoby głuchoniewidome; w mniejszym stopniu osoby niepełnosprawne ruchowo oraz osoby z niepełnosprawnością intelektualną.
 •  Anonimowość w dialogu społecznym online (Maja Sawicka)
  Kwestia anonimowości podczas konsultacji społecznych odbywających się online przy użyciu specjalnie do tego celu zaprojektowanych narzędzi IT jest istotnym problemem teoretycznym mającym ważne konsekwencje dla konkretnych rozwiązań praktycznych. W poniższym opracowaniu zawarto analizę trzech przykładów już stosowanych w Europie i na świecie rozwiązań problemu rejestracji, a także zidentyfikowano najistotniejsze obszary problemowe dotyczące kwestii anonimowości/identyfikacji tożsamości uczestników procesów decyzyjnych zapośredniczonych przez internet.
 •  Diagnoza wykorzystania narzędzi IT w samorządzie
  Raporty z analizy wykorzystania narzędzi IT w samorządach lokalnych to dokumenty stworzone przez studentki Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy ze Związkiem Miast Polskich. Raporty poświęcone są przede wszystkim analizie wykorzystania narzędzi IT do przeprowadzania konsultacji społecznych w samorządach.
 •  Wolne licencje i otwarte standardy dla odbiorców projektu „W Dialogu” (Michał Woźniak)
  Wolne licencje i otwarte standardy mogą znacznie zwiększyć możliwości ponownego wykorzystania i dalszego rozwoju produktów projektu „W Dialogu”. Projekt „W Dialogu” przewiduje wytworzenie szeregu różnego rodzaju produktów: dokumentów, analiz, opracowań, oprogramowania. Zdecydowana większość z nich spełniać będzie definicję utworu, a zatem zgodnie z prawem autorskim ich dalsze wykorzystanie będzie uzależnione od zgody ich autorów lub posiadaczy praw autorskich. Zgoda autora lub posiadacza praw na wykorzystanie danego utworu w dany sposób to licencja. Legalne wykorzystanie utworów bez licencji ograniczone jest do bardzo zawężonego zakresu zwanego dozwolonym użytkiem, obejmującym m.in. prawo cytatu, parodii czy kopiowania na potrzeby własne i osób pozostających w stosunku towarzyskim. Projekt „W Dialogu” tworzony jest z założeniem jak najszerszego późniejszego wykorzystania jego produktów – będą one publikowane od razu na wolnych licencjach. W miarę możliwości oprogramowanie wytworzone w ramach projektu będzie też korzystało z otwartych standardów, co dodatkowo zwiększy możliwości adaptacji i wykorzystania go szeroko poza projektem.
 •  Wprowadzenie do prawa autorskiego (Michał Woźniak)
  Na mocy polskiego prawa autorskiego zdecydowana większość produktów wytworzonych w ramach projektu „W Dialogu” będzie utworami, a zatem – objęta ochroną prawnoautorską. Co więcej, bez wątpienia znaczna część tych produktów będzie wykorzystywać lub wręcz będzie dziełami zależnymi od utworów osób trzecich. Wiąże się to z konkretnymi konsekwencjami.
 •  Badania a konsultacje (Jacek Haman)
  „Badania społeczne” i „konsultacje społeczne” to dwa procesy, które mogą sobie stawiać podobne cele: poznanie opinii i potrzeb danej społeczności. Zasady metodologiczne prowadzenia badań – w szczególności odnoszące się do kwestii reprezentatywności – muszą być stosowane także do konsultacji, a ich przestrzeganie jest warunkiem, by wiedza uzyskana w procesie konsultacji społecznych była wiarygodna i wartościowa. Pomimo podobieństw między badaniami a konsultacjami zachodzi jednak szereg różnic: o ile badania stawiają sobie jedynie cele poznawcze, konsultacje są również elementem procesu demokratycznego. Podmiotem badania jest badacz, który swobodnie kształtuje jego formę i bierze za nie całkowitą odpowiedzialność, podczas gdy podmiotem konsultacji są ich uczestnicy (społeczność lokalna). W konsekwencji konsultacje w dostarczaniu wiedzy o społeczności nie mogą zastąpić badań, zaś badania nie mogą zrealizować prawnych i politycznych funkcji konsultacji społecznych.
 •  Raport z badań ilościowych przeprowadzonych na grupie przedstawicieli powiatowych i miejskich Społecznych Rad ds. Osób Niepełnosprawnych (Renata Włoch) 
  Badanie przeprowadzono metodą CAWI wspieraną metodą CATI. Ankietę zrealizowano w okresie kwiecień-czerwiec 2014 r. wśród powiatowych i miejskich Rad do spraw Osób Niepełnosprawnych. Celem badania było zdiagnozowanie roli i aktywności powiatowych/miejskich Społecznych Rad ds. Osób Niepełnosprawnych, zbadanie dotychczasowego wykorzystania nowoczesnych technologii komunikacyjnych w procesie kontaktowania się z osobami niepełnosprawnymi w wybranych lokalizacjach, zbadanie opinii członków Rad na temat możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii komunikacyjnych w procesie prowadzenia konsultacji społecznych włączających osoby niepełnosprawne, zdiagnozowanie barier rozwoju wykorzystania nowoczesnych technologii komunikacyjnych w procesie prowadzenia konsultacji społecznych włączających osoby niepełnosprawne, a także zdiagnozowanie stanu uczestnictwa osób niepełnosprawnych w konsultacjach społecznych.

Uniwersytet Warszawski Politechnika Warszawska Związek Miast Polskich Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych Stowarzyszenie Miasta w InternecieStudio Promocji MITPolski Związek Głuchych

Innowacje SpołeczneNarodowe Centrum Badań i Rozwoju