Free Joomla Template by HostMonster Reviews

Zespół projektu W dialogu

Anna Przybylska

Dr Anna Przybylska, kierownik projektu, jest adiunktem w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, a od 2010 roku - również kierownikiem Centrum Deliberacji. Ukończyła studia z zakresu socjologii i polityki społecznej na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia w dziedzinie mediów i komunikowania na Uniwersytecie w Amsterdamie. Jest autorką książki Internet i komunikowanie we wspólnocie lokalnej (2010) oraz współredaktorką pracy Deliberation and Democracy: Innovative Processes and Institutions (2015), napisanej wspólnie z Stephenem Colemanem i Yves Sintomer.

  

Jacek Haman

Dr hab. Jacek Haman jest kierownikiem Zakładu Statystyki, Demografii i Socjologii Matematycznej w Instytucie Socjologii UW. Zajmuje się między innymi statystyką, metodologią badań społecznych, teorią gier i formalną teorią polityki. Interesuje się także praktyką funkcjonowania instytucji publicznych, w szczególności tym, jak instytucje mogą wykorzystywać badania społeczne do poprawy efektywności swojej pracy.

  

Marta Kołodziejska

Dr Marta Kołodziejska jest absolwentką Instytutu Socjologii - jej rozprawa poświęcona była zagadnieniu religijnych wspólnot komunikacyjnych w Internecie. Interesuje się problematyką nowych mediów i mediatyzacji, ma doświadczenie w prowadzeniu badań jakościowych oraz w koordynacji projektów badawczych.

W projekcie pełniła funkcję asystentki Kierownika projektu w procesie projektowania i monitorowania konsultacji społecznych przy wykorzystaniu platformy. W fazie pilotażu, z ramienia Stowarzyszenia "Miasta w Internecie", koordynuje proces przygotowania i tworzenia konsultacji w ośmiu miastach.

 

Maciej Kowalski

Maciej Kowalski jest prezesem Zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Związku Głuchych. Absolwent informatyki na Politechnice Łódzkiej. Specjalista w zakresie WCAG 2.0. Ekspert w dziedzinie nauczania informatyki uczniów głuchych. Współautor materiałów szkoleniowych, wykładowca, tłumacz (sign language native speaker).

 

Bartosz Stępień

Bartek Stępień jest związany zawodowo z Polskim Związkiem Głuchych od 2000 roku. Współautor i realizator szeregu działań w obszarze rehabilitacji społecznej i zawodowej osób głuchych. Od 2014 zaangażowany w rozwój spółdzielni socjalnej Fado z Łodzi zajmującej się dostępnością przestrzeni fizycznej i cyfrowej dla osób z niepełnosprawnościami. W projekcie prowadzi warsztaty dla mieszkańców z niepełnosprawnościami.

 

Henryk Rybiński

Prof. dr hab. inż. Profesor Rybiński jest kierownikiem Instytutu Informatyki Politechniki Warszawskiej. W swojej pracy badawczej zajmuje się problematyką baz danych, inteligentnych systemów informacyjnych, systemami wyszukiwania informacji, problemami przetwarzania języka naturalnego oraz zagadnieniami odkrywania wiedzy i eksploracji danych. Prowadził wiele projektów naukowych dla KBN i MNiSW oraz dla przemysłu (m.in. dla ERA GSM, POLKOMTEL, France-Telecom, SAMSUNG). Zrealizował też wiele projektów implementacji systemów wyszukiwania informacji wdrożonych w wielu organizacjach UN (np. FAOLEX i system biblioteki głównej w FAO, ECOLEX w IUCN) oraz instytucjach rządowych i pozarządowych (np. w Genewie dla Czerwonego Krzyża, w Bonn dla IUCN). Jest autorem ponad 110 publikacji w czasopismach i materiałach konferencyjnych. Był członkiem ponad 50 komitetów programowych międzynarodowych konferencji.

W projekcie koordynuje prace IT.

 

Piotr Andruszkiewicz

Dr inż. Piotr Andruszkiewicz pracuje w Instytucie Informatyki Politechniki Warszawskiej. Jego zainteresowania naukowe obejmują eksplorację danych tekstowych, przetwarzanie języka naturalnego, inżynierię wiedzy. Uczestniczył w projektach naukowo-badawczych prowadzonych przez Instytut Informatyki, m.in. SYNAT, AMI-SME. Jest stałym recenzentem dwóch czasopism z listy filadelfijskiej. Był zaangażowany w organizację krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, w tym RSEISP’2007, PREMI 2015. Jest autorem lub współautorem 18 publikacji naukowych.

W projekcie jest odpowiedzialny za koordynację prac zespołu IT.

 

Michał Wasiluk

Inż. Michał Wasiluk jest programistą oraz studentem Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej na kierunku Informatyka (Inżynieria systemów informatycznych). Specjalizuje się w technologiach z zakresu kompleksowego tworzenia responsywnych i interaktywnych aplikacji internetowych (głównie Java EE, Spring, GWT, AngularJS, jQuery, JavaScript, HTML5, CSS3) oraz aplikacji natywnych na urządzenia mobilne z systemem android.

W projekcie jest osobą odpowiadającą za implementację, jak i testowanie oprogramowania platformy i projekt interfejsu użytkownika.

  

Paweł Tymiński

Paweł Tymiński jest programistą doświadczonym w projektowaniu i realizacji rozwiązań informatycznych na potrzeby sektora ubezpieczeniowego. Specjalizuje się w tworzeniu interfejsów użytkownika dla aplikacji webowych (AngularJS, Bootstrap, HTML5) oraz technologiach z rodziny JavaEE.

W projekcie jest osobą odpowiadającą za stworzenie platformy internetowej implementującej model dialogu.

 

Tomasz Potkański

Dr Tomasz Potkański jest Zastępcą Dyrektora Biura Związku Miast Polskich ds. badań i projektów, a także współpracownikiem Instytutu Polityk Publicznych Collegium Civitas. Jest specjalistą ds. zarządzania strategicznego w samorządach i partycypacji społecznej, jak i praktykiem samorządowym. Obecnie kieruje kilkoma projektami dedykowanymi samorządom lokalnym. Uczestniczył w przygotowaniu dokumentu Kanon lokalnych konsultacji społecznych.

W projekcie jest ekspertem ds. samorządów, w szczególności uwarunkowań prawno-instytucjonalnych konsultacji publicznych i wykorzystania w ich realizacji platform ICT.

 

Łukasz Nikitin

Łukasz Nikitin reprezentuje Stowarzyszenie Miasta w Internecie. Jest absolwentem ekonomii specjalizującym się w realizacji projektów z zakresu rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Kieruje dwoma projektami wdrożenia miejskiego budżetu obywatelskiego opartego na platformie WWW. Nadzoruje prace zespołu prowadzącego na zlecenie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego audyt merytoryczny pięciu centralnych projektów e-administracji. Jest członkiem projektów wdrażających usprawnienia w procedurach partycypacyjnych w ramach rocznych programów współpracy JST z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzących obywatelski audyt efektywności JST.

W projekcie odpowiada za konsultację specyfikacji technicznej pod kątem potrzeb i możliwości podmiotów biorących udział w konsultacjach, analizę zebranego materiału, upowszechnianie wiedzy o wynikach projektu oraz przygotowanie do wdrożenia platformy w miastach.

 

Tomasz Kulisiewicz

Dr Tomasz Kulisiewicz jest analitykiem rynku komunikacji elektronicznej i informatyki w Polsce i Europie Środkowej i Wschodniej. Jest autorem i współautorem analiz i badań z dziedziny komunikacji elektronicznej, e-administracji, zastosowań informatyki i komunikacji elektronicznej oraz ich oddziaływań ekonomicznych i społecznych na instytucje publiczne oraz firmy. Współautor materiałów szkoleniowych, wykładowca i trener. Jego praca doktorska dotyczyła problematyki dziedziny społecznych oddziaływań informatyki.

Jego udział w projekcie dotyczy opracowania materiałów szkoleniowych, a następnie prowadzenia szkoleń dla użytkowników platformy w 8 miastach uczestniczących w pilotażu projektu. Będzie też obserwować przebieg pilotażowych konsultacji z wykorzystaniem platformy, wspierając użytkowników oraz uczestnicząc w ocenach sposobu wykorzystywania platformy deliberacji.

 

Z projektem W dialogu współpracowali

Michał Woźniak

Michał Woźniak jest ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa sieci, prywatności, edukacji medialnej. Propagator wolnego oprogramowania i otwartych technologii. Administrator sieci, a następnie kierownik techniczny Laboratorium Technik Mobilnych BRAMA na WEiTI, PW (do 2012 r.). Były Prezes Zarządu Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania. Uczestnik konsultacji społecznych i debat publicznych o tematyce związanej z nowymi technologiami, prywatnością, cenzurą sieci, retencją danych, dostępem do informacji publicznej, czy reformą prawa autorskiego. Współautor Katalogu Kompetencji Medialnych oraz materiałów do edukacji medialnej. Trener z zakresu podstaw prawa autorskiego i wolnych licencji. Członek-założyciel Warszawskiego Hackerspace, członek społeczności hakerskiej.

W projekcie czuwał nad jakością rozwiązania informatycznego, przygotowywanego w ramach projektu, zwracając uwagę na wykorzystanie otwartych standardów i technologii, jak i nad przydatnością tego narzędzia w praktyce konsultacji społecznych, tak z punktu widzenia instytucji, jak i uczestników konsultacji.

 

Aneta Świercz

Dr Aneta Świercz tytuł doktora nauk technicznych uzyskała na wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Jest absolwentką wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania naukowe obejmują klasyfikację danych, rozpoznawanie dźwięku, modele psychoakustyczne. Udzielała konsultacji dla Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego przy projektach dot. osób niepełnosprawnych. Była członkiem komisji ds. osób głuchoniewidomych przy Europejskiej Unii Niewidomych oraz członkiem zarządu Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym.

W projekcie zajmuje się analizą dostępności tworzonego na potrzeby projektu oprogramowania.

 

Robert Bembenik

Dr inż. Robert Bembenik pracuje w Instytucie Informatyki Politechniki Warszawskiej. Jego zainteresowania naukowe obejmują systemy bazodanowe, eksplorację danych, w tym przestrzennych i tekstowych, oraz technologie mobilne. Uczestniczył w projektach naukowo-badawczych prowadzonych przez Instytut Informatyki, m.in. FT, SAMSUNG, SYNAT, Data & Marketing Tube. Był zaangażowany w organizację krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, w tym RSEISP’2007, Warsztatów SYNAT w latach 2011, 2012 i 2013, PREMI 2015. Jest współautorem 20 publikacji naukowych.
W projekcie odpowiada za implementację i testowanie oprogramowania platformy.

 

Jacek Zadrożny

Jacek Zadrożny jest absolwentem kierunku Polityka społeczna na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Zajmuje się dostępnością informacji dla osób niepełnosprawnych, w tym dostępnością Internetu i oprogramowania oraz technologiami wspierającymi. Uczestniczy w pracach zespołu ekspertów Rzecznika Praw Obywatelskich. Jest załozycielem i członkiem Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni, instytucji zrzeszającej organizacje pozarządowe i inne organy działające na rzecz cyfrowego włączenia osób niepełnosprawnych. W latach 2008–2011 współpracował z komisjami sejmowymi przy tworzeniu nowelizacji prawa wyborczego, ustawy o języku migowym i nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Jest autorem serwisu internetowego na temat dostępności informacji: http://informaton.pl.

W projekcie pełni rolę eksperta w zakresie dostępności narzędzi internetowych.

 

Marian Anasz

Socjolog, badacz i ewaluator. Zajmuje się problematyką położenia, jakości życia i integracji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych oraz roli trzeciego sektora w realizacji polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Jest autorem, kierownikiem i realizatorem projektów ewaluacyjnych dotyczących interwencji publicznych ograniczających zjawiska wykluczenia społecznego. Kieruje Zespołem Badań, Ewaluacji i Monitoringu PFON.

W projekcie bierze udział w przygotowaniu ekspertyzy na potrzeby opracowania modelu deliberacji na podstawie danych zebranych od członków organizacji zrzeszonych w PFON.

 

Joanna Wojtyńska

Joanna Wojtyńska posiada wieloletnie doświadczenie badawcze w zakresie ewaluacji. Jej specjalizacje ewaluacyjne to: edukacja, opieka zdrowotna oraz polityka społeczna, zwłaszcza w obszarze niepełnosprawności. Jest absolwentką socjologii i informatyki na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2009 roku działa w Polskim Forum Osób Niepełnosprawnych jako członek Zespołu Badań, Ewaluacji i Monitoringu oraz koordynator projektów. Od 2012 roku pełni funkcję Dyrektora Biura PFON.

W projekcie bierze udział w przygotowaniu ekspertyzy na potrzeby opracowania modelu deliberacji na podstawie danych zebranych od członków organizacji zrzeszonych w PFON.

 

Klementyna Świeżewska

Mgr inż. arch. Klementyna Świeżewska, socjolog i architekt. Jest doktorantką w Zakładzie Socjologii Wsi i Miasta Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracuje z Centrum Deliberacji IS UW oraz Pracownią Ewaluacji Jakości Kształcenia UW.

W fazie badawczej projektu wspierała Kierownika projektu w procesie planowania i monitorowania konsultacji społecznych przy wykorzystaniu internetowej platformy.

 

Maja Sawicka

Mgr Maja Sawicka jest doktorantką w Zakładzie Psychologii Społecznej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracuje z Centrum Deliberacji IS UW. W projekcie opracowywała zagadnienienie anonimowości podczas konsultacji społecznych odbywających się online, skupiając swoją uwagę szczególnie na konsekwencjach procesu rejestracji uczestników konsultacji na przebieg publicznej debaty online. Tą problematyką zajęła się po raz pierwszy w swojej pracy magisterskiej pt. Czynniki warunkujące skuteczność komunikacji zapośredniczonej przez komputer obronionej w Instytucie Socjologii UW.

 

 

Konrad Sokołowski

Mgr filologii dla mediów na Wydziale Polonistyki UW. Były członek projektów badawczych, w których odpowiadał m.in. za redakcję publikacji członków projektów oraz działania w zakresie social media.

W projekcie W Dialogu Konrad pełnił funkcję asystenta biura. Zajmował się m.in. przygotowywaniem raportów ze spotkań i edycją treści na stronie internetowej projektu, a także wsparciem administracyjnym projektu.

 

Uniwersytet Warszawski Politechnika Warszawska Związek Miast Polskich Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych Stowarzyszenie Miasta w InternecieStudio Promocji MITPolski Związek Głuchych

Innowacje SpołeczneNarodowe Centrum Badań i Rozwoju