Free Joomla Template by HostMonster Reviews

Toruń

W Toruniu tematem konsultacji „Wypoczynek nad strugą. Jak zagospodarować tereny wzdłuż Strugi Toruńskiej?” było zagospodarowanie terenów wzdłuż rzeki, ze szczególnym uwzględnieniem terenów rekreacyjnych i terenów zielonych.

Konsultacjom poddana została aranżacja stref zieleni w trzech wytypowanych obszarach:

1. Grębocin – teren, który posiada duży potencjał rekreacyjny. Tutaj bierze początek sztuczne koryto Strugi Toruńskiej. W ramach konsultacji będziemy zastanawiać się jak zagospodarować ten obszar, aby zachować jego naturalny charakter i jednocześnie stworzyć miejsce, z którego korzystać będą mogli mieszkańcy.

2. W rejonie osiedla Chrobrego – możliwe jest tutaj pełne rekreacyjno-sportowe zaaranżowanie przestrzeni, ponieważ obszar ten scala funkcję mieszkaniową z wypoczynkową i od lat stanowi miejsce aktywności mieszkańców.

3. Przy osiedlu na ul. Donimirskiego – teren, z którego chętnie korzystają mieszkańcy osiedla. Wymaga uporządkowania i zagospodarowania pod kątem potrzeb mieszkańców. Za organizacje konsultacji odpowiadał Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Toruń.

W ramach konsultacji zaplanowano debatę tekstową na platformie, spotkanie bezpośrednie (spacer badawczy), a także ankietę online. W czasie konsultacji nie pojawiły się problemy techniczne ani organizacyjne, które uniemożliwiłyby realizację któregokolwiek z zaplanowanych etapów konsultacji.

 W ramach przygotowań do konsultacji zespół projektu przy współpracy z Urzędem zorganizował dwa spotkania warsztatowe w Toruniu. Pierwsze dobyło się dnia 16.01.2017 i wzięło w nim udział łącznie 25 osób, w tym przedstawiciele UM, lokalnych NGO i organizacji wspierających osoby niepełnosprawne. Celem warsztatów było zaznajomienie użytkowników z funkcjami platformy wDialogu. W kolejnych warsztatach, które miały miejsce 26.04, brało udział czworo przedstawicieli UM. Celem szkolenia było stworzenie szkieletu konsultacji na temat strugi Toruńskiej na platformie oraz uzyskanie informacji o dostępności platformy dla mieszkańców z niepełnosprawnościami.

 

Materiały informacyjne

Przygotowane na platformie wDialogu materiały informacyjne zawierały podstawowe informacje o rejonach wzdłuż rzeki, których zagospodarowanie było przedmiotem konsultacji, informacje na temat możliwych ograniczeń w realizacji planów (m.in. kwestie własności, jakość wód, ochrona środowiska naturalnego). Proponowane rozwiązania przedstawiały możliwe w realizacji formy zagospodarowania terenu w trzech wymienionych powyżej rejonach: dołączone zostały mapy i fotografie obrazujące stan obecny tych rejonów. W Źródłach informacji podano stosowne uchwały wraz z odnośnikami do tych dokumentów, dołączono również raporty z dotychczasowych konsultacji na temat zagospodarowania obszarów wzdłuż rzeki (a także inne dokumenty odnoszące się do problemu konsultacji).

 

Rekrutacja

Rekrutacja na konsultacje trwała w dniach 24.04-08.05. W ramach rekrutacji przedstawiciele UM rozsyłali zaproszenia do lokalnych instytucji oraz NGO, a także informowały o konsultacjach w lokalnych mediach, w tym także na stronach związanych z Urzędem Miasta i w mediach społecznościowych. Zespół projektu W Dialogu wspierał proces rekrutacji poprzez mailowe i telefoniczne zaproszenia do udziału skierowane do lokalnych NGO.  

Debaty

W ramach konsultacji mieszkańcy mogli wziąć udział w debacie tekstowej na platformie, trwającej w dniach 8-27.05. W ramach debaty tekstowej mieszkańcy proszeni byli o odpowiedzenie na sześć pytań:

1. Z którego/ych terenu/ów leżącego/ych nad Strugą Toruńską korzystasz najczęściej?

2. W jaki sposób korzystasz z terenu/ów leżących nad Strugą Toruńską?

3. Czy tereny Strugi Toruńskiej znajdują się w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania?

4. Jakie masz propozycje związane z zagospodarowaniem terenów Strugi Toruńskiej i jej otoczenia?

5. Czy tereny wzdłuż strugi powinny być ostoją środowiska naturalnego?

6. Jak uchronić Strugę Toruńską przed zaśmiecaniem?

 

13.05 odbyło się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami, które miało formę spaceru z trzema punktami spotkań:

- godz. 10.00 - 12.00 – skrzyżowanie ul. Olsztyńskiej z Ceramiczną

- godz. 12.00 - 14.00 – plac przed budynkiem na ul. Donimirskiego 9

- godz. 14.00 - 16.00 – zielony skwerek przy ul. Wojska Polskiego

 Pytania debaty bezpośredniej były analogiczne z pytaniami w debacie tekstowej.

  

Eksperci

W debacie ekspertami byli:

1. Józef Czerwiński

2. Szczepan Burak

3. Jolanta Swinarska

4. Rafał Wiewiórski

5. Marcin Kowallek

6. Mirosław Bartulewicz

7. Marcin Maksim

 

Ankieta

Poza debatami, UM przygotował również ankietę online na platformie. Ankieta zawierała trzy pytania metryczkowe, a także pięć pytań dotyczących korzystania z terenów wokół Strugi:

1. Czy w ciągu ostatniego roku korzystałeś z terenów nad Strugą Toruńską w celach rekreacyjnych?

2. Jak często w ciagu roku korzystasz z terenów nad Strugą Toruńską w celach rekreacyjnych?

3. Czy korzystasz z terenów nad strugą wraz z dzieckiem?

4. Czy korzystasz z terenów nad strugą wraz z czworonogiem?

 

Raport z konsultacji

Raport z konsultacji, uwzględniający wnioski z obydwu typów debat, umieszczony został na platformie 23.06, a do 30.06 mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania uwag do jego zawartości. Raport dostępny jest tutaj.

 

Dokumenty 

Harmonogram

Plakat informujący o konsultacjach

 

Wybrane informacje w mediach

Informacja o konsultacjach na stronie Urzędu

Informacja o konsultacjach z portalu Dzień Dobry Toruń

Informacje o konsultacjach na profilu Facebook „Konsultacje Społeczne Toruń”

Informacje z portalu Tylko Toruń

Informacje z portalu Wirtualny Toruń

Informacja z gazety „Nowości”

Informacje o konsultacjach i raporcie z portalu Konsultacje.torun.pl

Informacje o konsultacjach opublikowane w Toruńskim oddziale Gazety Wyborczej

 

 

 

Uniwersytet Warszawski Politechnika Warszawska Związek Miast Polskich Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych Stowarzyszenie Miasta w InternecieStudio Promocji MITPolski Związek Głuchych

Innowacje SpołeczneNarodowe Centrum Badań i Rozwoju