Free Joomla Template by HostMonster Reviews

Ząbki

W Ząbkach celem konsultacji „Budżet obywatelski w Ząbkach?” było poznanie opinii mieszkańców na temat tego, czy życzyliby sobie wprowadzenia w Ząbkach takiego wydatkowania części środków z budżetu miasta.

W ramach konsultacji zaplanowano debatę tekstową na platformie wDialogu oraz spotkanie bezpośrednie w Urzędzie Miasta.

W czasie konsultacji nie pojawiły się problemy techniczne ani organizacyjne, które uniemożliwiłyby realizację któregokolwiek z zaplanowanych etapów konsultacji.

W ramach przygotowań do konsultacji zespół projektu zorganizował przy współpracy z Urzędem Miasta dwa spotkania warsztatowe w Ząbkach. 21.01.2017 odbyło się pierwsze takie spotkanie, w którym wzięło udział 17 osób, w tym przedstawiciele Urzędu Miasta, lokalnych organizacji pozarządowych, a także instytucji wspierających mieszkańców z niepełnosprawnościami. Celem szkolenia było zaznajomienie mieszkańców i urzędników z funkcjami platformy. Kolejne spotkanie odbyło się 21.04 i wzięło w nim udział pięcioro przedstawicieli NGO. Podczas szkolenia uczestnicy poznali funkcje platformy wDialogu w odniesieniu do realizowanych konsultacji oraz otrzymali informacje na temat dostępności platformy dla osób z niepełnosprawnościami.

Dodatkowo, dnia 27.02 odbyła się konsultacja z przedstawicielami UM, której celem było stworzenie szkieletu konsultacji na temat budżetu obywatelskiego.

 

Materiały informacyjne

Przygotowane na platformie wDialogu materiały informacyjne zawierały podstawowe informacje o tym, czym jest budżet obywatelski, jakie funkcje pełni oraz w jaki sposób wspiera społeczeństwo obywatelskie. Wśród ograniczeń (dotyczących możliwych realizacji) wskazano ograniczenia urbanistyczne wynikające z zapisów zawartych w miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, koszty realizacji konkretnych projektów, a także czas realizacji (pierwsza edycja budżetu partycypacyjnego będzie miała miejsce w roku 2018). Proponowane rozwiązania zawierały dwa warianty, opisane wraz z wadami i zaletami każdego z nich, tj. wprowadzenie budżetu obywatelskiego lub jego niewprowadzenie. W dziale Źródła Informacji mieszkańcy mogli zapoznać się przede wszystkim z przykładami budżetów obywatelskich/partycypacyjnych w innych polskich gminach. W Załącznikach znalazły się cytowane w materiałach dokumenty.

 

Rekrutacja 

Rekrutacja na konsultacje odbywała się w dniach 20.04-05.05. 2017. 

Urząd zapraszał do udziału mieszkańców poprzez publikację informacji na stronach Urzędu, a także kontakt z lokalnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Burmistrz Miasta Ząbki wziął także udział w audycji w lokalnym radiu Fama dnia 27.04, w której wraz z dr Martą Kołodziejską zapraszał mieszkańców do udziału w debatach. Jednocześnie, do lokalnych organizacji i instytucji rozsyłano zaproszenia mailowe oraz kontaktowano się z ich przedstawicielami drogą telefoniczną.

 

Debaty

Debata tekstowa

Debata tekstowa na platformie wDialogu trwała w dniach 05.05-06.06.2016. Mieszkańców proszono o udzielanie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy chciałby Pan/chciałaby Pani, aby w Ząbkach wprowadzony został budżet obywatelski? Prosimy o uzasadnienie odpowiedzi.

2. Czy zgłosiłby Pan/ zgłosiłaby Pani, gdyby istniała taka możliwość, propozycję projektu do budżetu obywatelskiego w Ząbkach? Przyjmując, że projekty w budżecie obywatelskim byłyby wyłaniane na zasadzie corocznego konkursu.

3. Czy gdyby budżet obywatelski w Ząbkach został wprowadzony, byłby Pan zainteresowany/ byłaby Pani zainteresowana głosowaniem na projekty konkursowe?

4. Czy Pana/Pani zdaniem możliwość składania projektów i głosowania na projekty w budżecie obywatelskim powinny mieć wyłącznie mieszkańcy Ząbek rozliczający podatek w Ząbkach? Prosimy o uzasadnienie odpowiedzi.

 

Debata bezpośrednia

Debata miała miejsce dnia 18.05 w Urzędzie Miasta przy ul. Wojska Polskiego 10 o godzinie 18:00. Pytania stawiane mieszkańcom podczas spotkania były analogiczne z pytaniami w debacie tekstowej. 

 

Eksperci

Urząd nie przypisał ekspertów do konsultacji.

 

Raport z konsultacji

Raport z konsultacji opublikowany został w sierpniu. Dostępny jest tutaj.

 

Dokumenty

Harmonogram

 

Wybrane informacje w mediach

Informacja o konsultacjach w Radiu Fama

Informacje o konsultacjach z portalu Ząbki24

Informacja o konsultacjach na profilu Facebook Urzędu

Informacje w gazecie lokalnej Kurier

Informacja na portalu ForumZabki

Informacja o raporcie na stronie Urzędu

Uniwersytet Warszawski Politechnika Warszawska Związek Miast Polskich Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych Stowarzyszenie Miasta w InternecieStudio Promocji MITPolski Związek Głuchych

Innowacje SpołeczneNarodowe Centrum Badań i Rozwoju